امیرحسین آرمیده

امیرحسین آرمیده

مشاوره و آسیب شناس

فیزیولوژیست

سوابق
  • 4 سال سابقه فیزیک ورزش